Astrology.vn - Trong thuật Bát Tự Tử Bình, sao Chính Ấn và Phiên Ấn (Thiên Ấn) là hai sao thể hiện cát hung, thọ yểu, họa phúc…liên quan tới Phụ Mẫu (Cha Mẹ) của đương số. Chính Ấn là Cha Mẹ đẻ, Phiên Ấn là Cha Mẹ nuôi. Ngoài ra, trụ Năm cũng là nơi thể hiện cát hung của Cha Mẹ và tổ tiên.

 

1.  Nguyên-Cục THIÊN-CAN của Năm    tháng  có QUAN  có ẤN tương-sinh với nhau. THIÊN-CAN của giờ không có THƯƠNG và TÀI, tức QUAN và ẤN tốt lắm, cho nên cha mẹ vinh-hiển, được hưởng-thụ ấm-phúc của song-thân.

2.  Nguyên-Cục THIÊN-CAN của năm là QUAN, NGUYỆT-CAN là ẤN, hay trái lại, NIÊN-CAN là ẤN, NGUYỆT-CAN là QUAN. Tổ và phụ mẫu có địa-vị cao, hay có quan chức lớn.

3.  Nguyên-Cục NIÊN-CAN  là TÀI, Nguyệt-Can  là ẤN, CHI ngày hay CAN giờ  là QUAN, chắc là giúp cha thành sự-nghiệp.

4.   Nguyên-Cục NIÊN-CAN CHI  là THƯƠNG, NGUYỆT-CAN CHI  là ẤN, NHẬT-NGUYÊN cần QUAN-TINH, ở CHI ngày hoặc CAN-CHI của giờ là TÀI. Bản-Mệnh xuất thân ở trong nhà giàu, là một người thừa-nghiệp của cha mẹ.

5.  Nguyên-Cục  trên NGUYỆT-CAN có TÀI hay có QUAN, hoặc có ẤN  là DỤNG-THẦN của MỆNH, cha mẹ chắc giàu sang phú-quý.

6.  Nguyên-Cục có ẤN, không gặp phải TÀI-TINH khắc ẤN hay có Hình, Xung, Phá, Hại cha mẹ có thọ dài.

7.  Nguyên-Cục có ẤN, ẤN mạnh có TÀI chế-ngự, ẤN yếu có QUAN sinh ẤN, ấy là được sự trung-bình, như vậy chắc cha mẹ có thọ dài.

8.  Nguyên-Cục DỤNG-THẦN  là ẤN, hoặc ẤN có QUAN-TINH, hoặc ẤN có QUÝ-NHƠN của MỆNH, thì cha mẹ vinh-hiển.

9.  Nguyên-Cục QUAN làm DỤNG-THẦN, NGUYỆT-CAN có THƯƠNG QUAN chế QUAN cha mẹ có người mất sớm.

10. Nguyên-Cục DỤNG-THẦN là TÀI, nhưng NGUYỆT-CAN có KIẾP, cha mẹ bất-toàn hay nghèo túng.

11. Nguyên-Cục DỤNG-THẦN là SÁT, NGUYỆT-CAN có THỰC, THƯƠNG thì cha mẹ có người mất sớm.

12.  Nguyên-Cục DỤNG-THẦN  là TỶ,  KIẾP,  NGUYỆT-CAN    QUAN  hay  có SÁT, thì cha mẹ nghèo hèn hay mất sớm.

13. Nguyên-Cục DỤNG-THẦN là THỰC, THƯƠNG, NGUYỆT-CAN có ẤN, cha mẹ nghèo hèn.

14. ẤN bị xung phá, cha mẹ mất sớm.

15. Nguyên-Cục có DỤNG-THẦN là THỰC, THƯƠNG, bị ẤN phá, bị liên lụy vì cha mẹ.

16. Nguyên-Cục ẤN yếu, có TÀI mạnh, cha mẹ mất sớm.

17. Nguyên-Cục NGUYỆT-CAN  có TÀI hay QUAN hoặc ẤN,  nhưng  là KỴ-THẦN của MỆNH, cha mẹ cũng nghèo hèn.

18. NHẬT-NGUYÊN yếu, ẤN mạnh, cha mẹ nghèo hèn.

19. ẤN mạnh, QUAN, SÁT nhiều, cha mẹ nghèo hèn.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (22): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG PHU (CHỒNG) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (21): LUẬN LỤC THÂN - LUẬN CUNG THÊ (VỢ) 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (20): XÉT NGUYỆT KIẾN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (19): LUẬN LƯU NIÊN TIỂU HẠN VÀ VẬN HẠN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (18): TỔNG LUẬN VẬN HẠN CÁT HUNG [2] 子平八字