Astrology.vn - Phần trước luận về Chính Cách, phần này chúng ta luận NGOẠI CÁCH. Cũng như phần chính cách, chúng ta ghi rõ những Mệnh Cục, gặp phải vận hạn nào tốt hay xấu, lần lượt phân thành cục và chỉ dẫn rõ ràng cho quý vị để quý vị tự tìm hiểu và học thêm mới rõ vận hạn nào là tốt hay xấu.

 

A.  KHÚC-TRỰC CÁCH, gặp THỦY, MỘC, HỎA, là hạn tốt. Gặp KIM là hạn xấu.

B.  DIÊM-THƯỢNG CÁCH, gặp MỘC, HỎA, THỔ là hạn tốt. Gặp THỦY là vận xấu.

C.  GIA-THÍCH CÁCH, gặp HỎA, THỔ, KIM là vận tốt. Gặp MỘC là vận xấu.

D.  TÙNG-CÁCH CÁCH, gặp KIM, THỔ, THỦY là vận tốt, gặp HỎA là vận xấu.

E.  NHUẬN-HẠ CÁCH, gặp KIM, THỦY, MỘC là vận tốt, gặp THỔ là vận xấu.

F.  TÙNG-TÀI CÁCH, gặp THỰC, THƯƠNG, QUAN, SÁT là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu.

G.  TÙNG-SÁT CÁCH, gặp TÀI, SÁT là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu.

H.  TÙNG-NHI CÁCH, gặp THỰC, THƯƠNG, TÀI  là vận tốt. Gặp QUAN, SÁT, ẤN  là vận xấu.

I.  TÙNG-VƯỢNG CÁCH, gặp ẤN, TỶ, KIẾP  là vận tốt. Gặp TÀI, QUAN, SÁT  là vận xấu.

J.   TÙNG-CƯỜNG  CÁCH, gặp  ẤN, TỶ,  KIẾP  là vận tốt. Gặp  TÀI,  QUAN,  THỰC, THƯƠNG là vận xấu.

K.  HÓA-THỔ CÁCH, gặp HỎA, THỔ, KIM là vận tốt. Gặp MỘC là vận xấu.

L.  HÓA-KIM CÁCH gặp KIM, THỔ, THỦY là vận tốt. Gặp HỎA là vận xấu.

M.  HÓA-THỦY CÁCH, gặp KIM, THỦY, MỘC là vận tốt. Gặp THỔ là vận xấu.

N.  HÓA-MỘC CÁCH, gặp THỦY, MỘC, HỎA là vận tốt. Gặp KIM là vận xấu.

O.  HÓA-HỎA CÁCH, gặp MỘC, HỎA, THỔ là vận tốt. Gặp THỦY là vận xấu.

 

P.  KIẾN-LỘC CÁCH.

1.  TÀI nhiều mạnh, nên lấy TỶ, KIẾP làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp ẤN, TỶ, KIẾP là vận tốt. Gặp TÀI, QUAN là vận xấu.

2.   TÀI  tuy nhiều nhưng NHẬT-NGUYÊN có ẤN, TỶ, KIẾP giúp, nên lấy QUAN, SÁT làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp QUAN, SÁT là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu.

3.  TÀI  tuy nhiều, nhưng NHẬT-NGUYÊN có ẤN giúp, nên lấy THỰC, THƯƠNG làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp THỰC, THƯƠNG, TÀI  là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ, KIẾP là vận xấu.

4.  QUAN, SÁT nhiều và mạnh, nên lấy ẤN làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp ẤN, TỶ là vận tốt. Gặp TÀI, QUAN là vận xấu.

5.  ẤN nhiều nên lấy TÀI làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp TÀI, THỰC, THƯƠNG là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu. 

6.  TỶ, KIẾP  nhiều,  nên lấy QUAN, SÁT  làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp QUAN, SÁT, TÀI là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ, KIẾP là vận xấu.

 

Q.  DƯƠNG-NHẬN CÁCH.

1.  Nên lấy QUAN, SÁT, TÀI là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ, KIẾP là vận xấu.

2.    nhiều  QUAN,  SÁT,  nên lấy  TÀI  làm DỤNG-THẦN.  Đi hạn gặp  THỰC, THƯƠNG là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu.

3.   THỰC,  THƯƠNG  nhiều,  nên lấy  TÀI  làm DỤNG-THẦN.  Đi hạn gặp  TÀI, THỰC, THƯƠNG là vận tốt. Gặp ẤN TỶ là vận xấu.

4.    nhiều TỶ,  KIẾP  hay ẤN  giúp NHẬT-NGUYÊN,  nên lấy QUAN, SÁT  làm DỤNG-THẦN. Đi hạn gặp QUAN, SÁT, TÀI là vận tốt. Gặp ẤN, TỶ là vận xấu.

(t/h)

Mệnh Lý Học -  Tử Bình Nhập Môn - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14.1): LUẬN VẬN HẠN - CHÍNH CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (14): LUẬN VẬN HẠN - TỔNG QUAN 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (13): CÁCH CỤC - TỔNG LUẬN NGOẠI CÁCH 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (12): YẾU QUYẾT CỦA DỤNG THẦN BÁT TỰ 子平八字

> TỬ BÌNH NHẬP MÔN (11): XÁC ĐỊNH DỤNG THẦN BÁT TỰ - NGOẠI CÁCH 子平八字