Astrology.vn - Đạo chứa dụng vạn vật, không phải là hình thức hời hợt bên ngoài. “Lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng, hành vi đẹp có thể làm cho mình hoá cao thượng.”Chương này toàn là lời tán dương Đạo, ý nghĩa tầm thường. Có lẽ do người đời sau thêm vào. Nên so sánh với các chương với các chương trước.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , .

, .

, ?

, ,  , , . 

?

: ,    ?

.

 

Dịch Hán Việt

Đạo giả vạn vật chi áo, thiện nhân chi bảo, bất thiện nhân chi sở bảo.

Mĩ ngôn khả dĩ thị tôn, mĩ hành khả dĩ gia nhân.

Nhân chi bất thiện, hà khí chi hữu?

Cố lập thiên tử, trí tam công, tuy hữu củng bích, dĩ tiên tứ mã, bất như toạ tiến thử đạo.

Cổ chi sở dĩ quí thử đạo giả hà?

Bất viết: Cầu dĩ đắc, hữu tội dĩ miễn da?

Cố vi thiên hạ quí.

 

Dịch nghĩa

Đạo là chỗ ẩn náu của vạn vật (vì đạo dung nạp vạn vật), là vật quí của người tốt, chỗ nhờ cậy của người không tốt.

Lời nói hay có thể làm cho mình được tôn trọng, hành vi đẹp có thể làm cho mình hoá cao thượng.

Nhưng còn người không tốt (mà biết nhờ cậy Đạo) thì sao lại bỏ?

Cho nên lập ngôi Thiên tử, đặt ngôi Tam công, dù (trong buổi lễ) hai tay bưng ngọc bích lớn đi trước xe tứ mã, cũng không bằng quì dâng Đạo đó lên.

Người xưa sở dĩ quí Đạo là vì đâu?

Chẳng phải là vì: (nhờ đạo mà) hễ cầu cái gì được cái nấy, có tội thì được tha ư?

Vì vậy mà Đạo được thiên hạ quí.

 

Luận giải

Chương này toàn là lời tán dương Đạo, ý nghĩa tầm thường. Có lẽ do người đời sau thêm vào. Nên so sánh với các chương với các chương trước.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 61 - KHIÊM ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 60 - CƯ VỊ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 59 - THỦ ĐẠO 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 58 - THUẬN HÓA 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 57 - THUẦN PHONG 老子 道德經