Astrology.vn - Lão Tử khẳng định rằng, khi đã thông được Đạo, thông được huyền cơ của tạo hóa đất trời thì có thể biết được mọi sự việc trong thiên hạ. “Không ra cửa biết khắp thiên hạ, Không ra ngó trời, thấy rõ đạo trời.” Đại ý là dùng Tâm Thần (trực giác) thì mới lĩnh hội được tổng nguyên lí, chứ đừng dùng tai mắt mà tìm hiểu từng vật một thì chỉ thêm mê hoặc.

 

 

Nguyên Văn Hán Tự

,   , , .

, .

,   , .

 

Dịch Hán Việt

Bất xuất hộ, tri thiên hạ, bất khuy dũ, kiến thiên đạo.

Kì xuất di viễn, kì tri di thiểu.

Thị dĩ thánh nhân bất hành nhi tri; bất kiến nhi danh; bất vi nhi thành.

 

Dịch nghĩa

Không ra khỏi cửa mà biết được (sự lý trong) thiên hạ; không dòm ra ngoài cửa mà biết được đạo trời.

Càng đi xa càng biết được ít.

Cho nên thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy rõ, không làm mà nên.

 

Luận giải

Đại ý là dùng Tâm Thần (trực giác) thì mới lĩnh hội được tổng nguyên lí, chứ đừng dùng tai mắt mà tìm hiểu từng vật một thì chỉ thêm mê hoặc.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 46 - KIỆM DỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 45 - HỒNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 44 - LẬP GIỚI 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 43 - BIẾN DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 42 - ĐẠO HÓA 老子 道德經