Astrology.vn - Phần này Lão Tử luận sâu hơn về Đạo, vô vi. Vạn vật nhờ nó mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào, công thành rồi mà không nhận là của mình; nó nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật. Vì cho tới cùng, nó không tự nhận nó là lớn cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, .

, ,   .

, ; , .

, .

 

Dịch Hán Việt

Đại đạo phiếm hề, kì khả tả hữu.

Vạn vật thị chi nhi sinh nhi bất từ, công thành nhi bất hữu, y dưỡng vạn vật nhi bất chủ.

Thường vô dục, khả danh ư tiểu; vạn vật qui yên nhi bất chủ, khả danh vi đại.

Dĩ kì chung bất tự vi đại, cố năng thành kì đại.

 

Dịch nghĩa

Đạo lớn lan tràn khắp có thể qua bên trái, qua bên phải.

Vạn vật nhờ nó mà sinh trưởng mà nó không can thiệp vào, công thành rồi mà không nhận là của mình; nó nuôi dưỡng vạn vật mà không làm chủ vạn vật.

Nó vĩnh viễn là “không”, vô vi, cho nên có thể bảo nó là ẩn vi, (vô hình); muôn vật qui về nó mà nó không làm chủ, cho nên có thể bảo nó là lớn.

Vì cho tới cùng, nó không tự nhận nó là lớn cho nên mới hoàn thành được cái vĩ đại của nó.

 

Luận giải

Câu nhì: “Vạn vật thị chi sinh nhi bất từ”, y như câu “vạn vật tác yên nhi bất từ”. Ở chữ Từ đó có người dịch là từ chối.

Câu thứ ba: “Khả danh ư tiểu”, chữ Tiểu, nghĩa cũng như chữ Tiểu trong “tuy tiểu, thiên hạ mạc năng thần dã”. Ở đây nói về cái thể của Đạo rất “ẩn vi”; còn chữ Đại ở dưới, nói về cái dụng của Đạo rất lớn.

Chương này chỉ diễn lại những ý đã nói rồi, không thêm ý gì mới.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

   Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 33 - BIỆN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 32 - THÁNH ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 31 - YỂN VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 30 - KIỆM VŨ 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 29 - VÔ VI 老子 道德經