Astrology.vn - Chương này Lão Tử đặt vấn đề nhân sinh và chính trị thật rõ ràng. Nhân sinh triết học áp dụng vào Chính trị: hết sức không tranh đua giành giật, trở về mộc mạc, quay lại thiên chân và thực hiện phép Vô vi. Thánh nhân giữ thuần phác mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chi li.

 

Nguyên Văn Hán Tự

, , 谿 ; 谿 , ,   .

, , ; , ,   .

, , ; , , . 爲器 , , ,   .

 

Dịch Hán Việt

Tri kì hùng, thủ kì thư, vi thiên hạ khê; vi thiên hạ khê, thường đức bất li, phục qui ư anh nhi.

Tri kì bạch, thủ kì hắc, vi thiên hạ thức; vi thiên hạ thức, thường đức bất thắc, phục qui ư vô cực.

Tri kì vinh, thủ kì nhục, vi thiên hạ cốc; vi thiên hạ cốc, thường đức nãi túc, phục qui ư phác. Phác tán tắc vi khí, thánh nhân dụng chi, tắc vi quan trưởng, cố đại chế thập bất cát.

 

Dịch nghĩa

Biết trống (nam tính), giữ mái (nữ tính), làm khe nước cho thiên hạ; làm khe nước cho thiên hạ, thì cái Đức vĩnh cửu bất biến sẽ không mất mà trở về trẻ thơ (hồn nhiên).

Biết trắng, giữ đen, làm phép tắc cho thiên hạ; làm phép tắc cho thiên hạ thì cái đức vĩnh cửu bất biến sẽ không sai lạc, mà trở về với vô cực (bản thể của Đạo).

Biết vinh, giữ nhục, làm cái hay cho thiên hạ; làm cái hay cho thiên hạ thì cái Đức vĩnh cửu bất biến sẽ đầy đủ, mà trở về mộc mạc như gỗ chưa đẽo. Gỗ chưa đẽo, xẻ ra thành đồ dùng; Thánh nhân giữ thuần phác mà điều khiển trăm quan, cho nên người giỏi trị nước không chia cắt chi li.

 

Luận giải

Theo Cao Hanh thì 23 chữ từ “thủ kì hắc” tới “tri kì vinh” là do người sau thêm vào. 
Nhưng đa số các nhà khi phụ chú đều giữ như cũ. “Trống” tượng trưng tính cương, động; “mái” tượng trưng tính nhu, tĩnh. “Trắng” tượng trưng sự quang minh, “đen” tượng trưng sự hôn ám: người giữ đạo thì không tranh sự quang minh với ai mà thích ở trong bóng tối.

Câu cuối khuyên người trị dân phải hồn nhiên, chất phác, cứ tự nhiên để cho mọi vật phát triển theo tính của chúng, không đa sự, phân tích chi li.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 27 - XẢO DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 26 - TRỌNG ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 25 - TƯỢNG NGUYÊN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 24 - KHỔ ÂN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 23 - HƯ VÔ 老子 道德經