Astrology.vn - Phần này Lão Tử mô tả Đạo thể. Đạo là nguyên lý đầu tiên, sinh ra hết thảy, là nguyên thủy của muôn loài trong vũ trụ. Đạo là cái gì chỉ mập mờ, thấp thoáng; thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng; mập mờ, thấp thoáng mà bên trong có vật; nó thâm viễn, tối tăm mà bên trong có cái tinh túy; tinh túy đó rất xác thực, và rất đáng tin.

 

Nguyên văn Hán tự

, .

, ; ,   ; ,   .

,  ; ,   .

, ,     .

?     .

 

Dịch Hán Việt

Khổng đức chi dung, duy đạo thị tòng.

Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt; hốt hề hoảng hề, kì trung hữu tượng; hoảng hề hốt hề, kì trung hữu vật.

Yểu hề minh hề, kì trung hữu tinh; kì tinh thậm chân, kì trung hữu tín.

Tự cổ cập kim, kì danh bất khứ, dĩ duyệt chúng phủ.

Ngô hà dĩ tri chúng phủ chi trạng tai. Dĩ thử.

 

Dịch nghĩa

Những biểu hiện của Đức lớn đều tùy theo Đạo (vì đạo là bản thể của đức, đức là tác dụng của đạo).

Đạo là cái gì chỉ mập mờ, thấp thoáng; thấp thoáng mập mờ mà bên trong có hình tượng; mập mờ, thấp thoáng mà bên trong có vật; nó thâm viễn, tối tăm mà bên trong có cái tinh túy; tinh túy đó rất xác thực, và rất đáng tin.

Từ xưa đến nay, đạo tồn tại hoài, nó sáng tạo vạn vật.

Chúng ta do đâu mà biết được bản nguyên của vạn vật? Do cái đó (tức Đạo).

 

Luận giải

Câu đầu, có người hiểu là: ngôn ngữ, cử động của người có Đức lớn đều tùy theo Đạo.
Chữ tinh (kì trung hữu tinh) trong đoạn thứ nhì có thể hiểu là nguyên lí và nguyên chất của mọi vật. Chữ tín ở sau, có người dịch là hiệu năng, diệu dụng.

Đoạn cuối: chữ danh (tên) có người cho là trỏ bản thể của đạo.

Chương này cho ta biết thêm về đạo. Quan trọng nhất là những chữ “kì trung hữu tinh, kì tinh thậm chân, kì trung hữu tín”. Nhờ cái tinh đó mà đạo sinh ra vạn vật. Nhưng cái tinh đó hữu hình hay vô hình?

Không có gì cho chúng ta biết chắc được. Có lẽ nó vừa là nguyên lí, vừa là nguyên chất.

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 20 DỊ TỤC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 19 - HOÀN THUẦN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 18 - TỤC BẠC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 17 - THUẦN PHONG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 16 - QUY CĂN 老子 道德經