Astrology.vn - Phải trở về cái Thuần phác, trở về gốc của Đạo. Nhân-Nghĩa-Trí-Hiếu cần trở về cái gốc của Đạo thuần phác. Ba điều (thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi) vì là cái văn vẻ (trang sức bề ngoài) không đủ (để trị dân) cho nên (phải bỏ mà) khiến cho dân qui (hoặc chuyên chú) về điều này: ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, trong thì giữ sự chất phác, giảm tư tâm, bớt dục vọng.

 

Nguyên văn Hán tự

,   ;   ;

,   .

,   : , .

 

Dịch Hán Việt

Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội; tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu từ; tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu.

Thử tam giả dĩ vi văn bất túc, cố linh hữu sở thuộc : hiện tố bão phác, thiểu tư quả dục.


Dịch nghĩa

Dứt thánh (thánh hiểu theo quan niệm Khổng, Mặc) bỏ trí, dân lợi gấp trăm; dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại hiếu từ; dứt (trí) xảo bỏ lợi, không có trộm giặc.

Ba cái đó (thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi) vì là cái văn vẻ (trang sức bề ngoài) không đủ (để trị dân) cho nên (phải bỏ mà) khiến cho dân qui (hoặc chuyên chú) về điều này: ngoài thì biểu hiện sự mộc mạc, trong thì giữ sự chất phác, giảm tư tâm, bớt dục vọng.

 

Luận giải

Trong câu nhì, chữ văn trái với chữ phác. Bỏ ba cái “văn” đó mới chỉ là tiêu cực; phải mộc mạc, chất phác, giảm tư tâm, bớt dục mới là tích cực.

 

(theo: thaicucthieugia.com)

 

  Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 18 - TỤC BẠC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 17 - THUẦN PHONG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 16 - QUY CĂN 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 15 - HIỂN ĐỨC 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 14 - TÁN HUYỀN 老子 道德經