Astrology.vn - Đạo trời - đạo tự nhiên - là đầy thì phải vơi, nhọn thì dễ gẫy. Vậy xử thế đừng nên tự mãn, tự kiêu, thành công rồi thì nên lui về. Đây chỉ là kinh nghiệm của mọi người, thuộc về túi khôn của dân gian, để được sống yên ổn.

 

 

Nguyên văn Hán tự

  ,    ;    ,     .

滿 ,      ;   ,   .   

退 ,     .

 

Dịch Hán Việt

Trì nhi doanh chi, bất như kì dĩ; suỷ nhi nhuệ chi, bất khả trường bảo.

Kim ngọc mãn đường, mạc chi năng thủ; phú quý nhi kiêu, tự di kì cữu.

Công thành thân thoái, thiên chi đạo.


Dịch nghĩa

Giữ chậu đầy hoài, chẳng bằng thôi đi; mài cho bén nhọn thì không bén lâu.

Vàng ngọc đầy nhà, làm sao giữ nổi; giàu sang mà kiêu là tự rước lấy họa.

Công thành rồi thì nên lui về, đó là Đạo trời.

 

Luận giải

Đạo trời (đạo tự nhiên) là đầy thì phải vơi, nhọn thì dễ gẫy. Vậy xử thế đừng nên tự mãn, tự kiêu, thành công rồi thì nên lui về.

Đây chỉ là kinh nghiệm của mọi người, thuộc về túi khôn của dân gian, để được sống yên ổn. Câu nhì đã thành châm ngôn. Và bốn chữ “công thành thân thoái” có thể là châm ngôn lưu hành trước Lão tử từ lâu.

(theo: thaicucthieugia.com)

 Đạo LãoLão Tử Đạo Đức Kinh - Astrology.vn - About us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 8 - DỊ TÍNH 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 7 - THAO QUANG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 6 - THÀNH TƯỢNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 5 - HƯ DỤNG 老子 道德經

> LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH: CHƯƠNG 4 - VÔ NGUYÊN 老子 道德經